Hyppää sisältöön

Rajapintamääritys


Alta löydät Luvat ja valvonta -palvelun sähköisen tiedonvälitysrajapinnan rajapintamäärityksen (yaml-tiedosto). Tarkista, että käytössäsi on alla oleva uusin version määrityksestä.

openapi: 3.0.3
info:
 title: LV - Service API v1.0.6
 description: |-
  This is draft version of LV Service API v1.0.6 (OpenAPI 3.0)

  Service API provided by LV service:
  - [Luvat ja Valvonta website](https://lv.ahtp.fi)

 termsOfService: https://lv.ahtp.fi/fi/kayttoehdot
 contact:
  email: [email protected]
 version: v1.0.6
externalDocs:
 description: Find out more about Swagger
 url: http://swagger.io
paths:
 /commondata/{externalId}/commondata:
  get:
   summary: Common data
   description: Retrive common data related to project part
   operationId: GetProjectPartCommonData
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Commondata'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/{externalId}/formdata:
  get:
   summary: Form data
   description: Retrieve only formData related to project part action
   operationId: GetProjectPartFormData
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Formdata'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/{externalId}:
  get:
   summary: Project part data
   description: Retrieve all necessary data related to project part action
   operationId: GetProjectPartData
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ProjectPartData'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/{externalId}/formconfig:
  get:
   summary: Form config
   description: Retrieve only formConfig related to project part action
   operationId: GetProjectPartFormConfig
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Formconfig'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/{externalId}/accesslink:
  get:
   summary: Access link
   description: Retrieve project part action access link for authorities
   operationId: GetProjectPartAccessLink
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Accesslink'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/{externalId}/diarynumber:
  get:
   summary: Project part diary number
   description: Retrieve diary number for project part action
   operationId: GetProjectPartDiaryNumber
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Diarynumber'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
  put:
   summary: Update diary number for project part
   description: update project part's diary number
   operationId: UpdateProjectPartDiaryNumber
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid   
   requestBody:
    description: Update diary number
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/DiaryNumber'
    required: true
   responses:
    '200':
     description: Successful operation
    '401':
     description: Unauthorized request
    '400':
     description: Project part action not found with externalId    
 /commondata/{externalId}/status:
  get:
   summary: Project part status
   description: Retrieve status for project part action
   operationId: GetProjectPartStatus
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ProjectPartStatus'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
  put:
   summary: Update status for project part
   description: Update project part's status
   operationId: UpdateProjectPartStatus
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid   
   requestBody:
    description: Change project part status
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/StatusChange'
    required: true
   responses:
    '200':
     description: Successful operation
    '401':
     description: Unauthorized request
    '400':
     description: Project part action not found with externalId   
 /commondata/{externalId}/statuses:
  get:
   summary: Available statuses for project part
   description: Retrieve all available statuses for project part action
   operationId: GetProjectPartStatusess
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/Statuses'
    '400':
     description: Project part action not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/{externalId}/handlingofficers:
  put:
   summary: Update handling officers for project part
   description: Update project part's handling officers
   operationId: UpdateProjectPartHandlingOfficers
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid   
   requestBody:
    description: Update project part handling officers
    content:
     application/json:
      schema:
       type: array
       items:
        $ref: '#/components/schemas/Officer'
    required: true
   responses:
    '200':
     description: Successful operation
    '401':
     description: Unauthorized request
    '400':
     description: Project part action not found with externalId 
 /commondata/{externalId}/attachment/{fileId}:
  get:
   summary: Project part metadata of attachment file
   description: Get's ProjectPart's single attachment metadata
   operationId: GetProjectPartAttachment
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
    - name: fileId
     in: path
     description: Unique attachment file id
     required: true
     schema:
      type: integer
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ProjectPartAttachment'
    '400':
     description: File not found with fileId or project part not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/{externalId}/attachments:
  get:
   summary: Project part metadata of attachment files
   description: Get's ProjectPart's metadata of attachments
   operationId: GetProjectPartAttachments
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/ProjectPartAttachments'
    '400':
     description: Project part not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/attachment/{externalId}/file/{fileId}:
  get:
   summary: Project part attachment file by
   description: Get ProjectPart's file attachment by ID
   operationId: GetProjectPartAttachmentFile
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
    - name: fileId
     in: path
     description: Unique attachment file id
     required: true
     schema:
      type: integer
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/octet-stream:
       schema:
        type: string
        format: binary
    '400':
     description: File not found with fileId or Project part not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
 /commondata/attachment/{externalId}/files:
  get:
   summary: Project part attachment files as zip
   description: Retrive multiple file attachments as compressed file (.zip)
   operationId: GetProjectPartAttachmentFiles
   parameters:
    - name: externalId
     in: path
     description: Project part action's external id
     required: true
     schema:
      type: string
      format: guid
   responses:
    '200':
     description: successful operation
     content:
      application/octet-stream:
       schema:
        type: string
        format: binary
    '400':
     description: Project part not found with externalId
    '401':
     description: Unauthorized request
components:
 schemas:
  Commondata:
   type: object
   properties:
    name:
     type: string
     format: text
     example: TestAction A
    externalId:
     type: string
     format: guid
     example: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
    actionId:
     type: integer
     format: int32
     example: 7
    diaryNumber:
     type: string
     format: text
     example: xxx-xxx-xxx
    projectPartSpecification:
     type: object
     properties:
      Name:
       type: string
      Translations:
       type: string
    status:
     $ref: '#/components/schemas/ProjectPartStatus'
    handlingOfficers:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Officer'
    advisorOfficers:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/Officer'
    transaction:
     type: object
     $ref: '#/components/schemas/Transaction'
    userEmailInfo:
     type: object
     $ref: '#/components/schemas/UserEmailInfo'
  Formconfig:
   type: string
   example:
    formConfig: "Project part form config json object"
  Formdata:
   type: object
   properties:
    formData:
     type: string
     example: '{"toiminnanharjoittajaSivu":{"toiminnanharjoittajanPerustiedotOsio":{"toiminnanharjoittajanNimiTietue":"Demo, Nordea","yTunnusTietue":"-"},"yhteystiedotOsio":{"kayntiosoiteEriKuinPostiosoiteGroup":{"selected":"","lahiosoiteTietue":"","postinumeroTietue":"","postitoimipaikkaTietue":""},"lahiosoiteTaiPlTietue":"Testiosoite","postinumeroTietue":"33100","postitoimipaikkaTietue":"Testilä","puhelinnumeroTietue":"0409876543","sahkopostiTietue":"[email protected]","roolitTietue":[{"rooliIdTietue":4,"rooliTunnisteTietue":"ElintarvikeasioidenYhteyshenkilo","rooliNimiTietue":"Elintarvikeasioiden yhteyshenkilö"}]},"laskutustiedotOsio":{"laskutustiedotGroup":{"selected":"Verkkolasku"}}},"tapahtumanKuvauksetSivu":{"tapahtumanKuvauksetOsio":{"tapahtumanNimiTietue":"Tapahtumajärjestäminen"}},"tapahtumaSivu":{"tapahtumapaikkaAlueOsio":{"kayntiosoiteTietue":null,"kayntiosoitteenPostinumeroTietue":null,"kayntiosoitteenPostitoimipaikkaTietue":null}}}'
    attachmentMetaDatas:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/AttachmentMetadata'
    infoRequests:
     type: object
     properties:
      infoRequests:
       type: array
       items:
        $ref: '#/components/schemas/InfoRequestItem'
  Accesslink:
   type: string
   example:
    accessLink: "Project part service url for authorities"
  Diarynumber:
   type: string
   example:
    diaryNumber: "xxx-xxx-xxx"
  ProjectPartData:
   type: object
   properties:
    commonData:
     type: object
     $ref: '#/components/schemas/Commondata'
    formData:
     type: string
     example: '{"toiminnanharjoittajaSivu":{"toiminnanharjoittajanPerustiedotOsio":{"toiminnanharjoittajanNimiTietue":"Demo, Nordea","yTunnusTietue":"-"},"yhteystiedotOsio":{"kayntiosoiteEriKuinPostiosoiteGroup":{"selected":"","lahiosoiteTietue":"","postinumeroTietue":"","postitoimipaikkaTietue":""},"lahiosoiteTaiPlTietue":"Testiosoite","postinumeroTietue":"33100","postitoimipaikkaTietue":"Testilä","puhelinnumeroTietue":"0409876543","sahkopostiTietue":"[email protected]","roolitTietue":[{"rooliIdTietue":4,"rooliTunnisteTietue":"ElintarvikeasioidenYhteyshenkilo","rooliNimiTietue":"Elintarvikeasioiden yhteyshenkilö"}]},"laskutustiedotOsio":{"laskutustiedotGroup":{"selected":"Verkkolasku"}}},"tapahtumanKuvauksetSivu":{"tapahtumanKuvauksetOsio":{"tapahtumanNimiTietue":"Tapahtumajärjestäminen"}},"tapahtumaSivu":{"tapahtumapaikkaAlueOsio":{"kayntiosoiteTietue":null,"kayntiosoitteenPostinumeroTietue":null,"kayntiosoitteenPostitoimipaikkaTietue":null}}}'
    attachmentMetaDatas:
     type: array
     items:
      $ref: '#/components/schemas/AttachmentMetadata'
    infoRequests:
     type: object
     properties:
      infoRequests:
       type: array
       items:
        $ref: '#/components/schemas/InfoRequestItem'
  Statuses:
   type: array
   items:
    $ref: '#/components/schemas/ProjectPartStatus'
  ProjectPartStatus:
   type: object
   required:
    - StatusDate
    - PrimaryStatus
   properties:
    statusDate:
     type: string
     format: datetime
    resolutionDate:
     type: string
     format: datetime
    initiationDate:
     type: string
     format: datetime
    dueDate:
     type: string
     format: datetime
    primaryStatus:
     $ref: '#/components/schemas/ProjectPartPrimaryStatusType'
    primaryStatusTranslations:
     type: string
     example: "Primary status translation json object"
    secondaryStatus:
     $ref: '#/components/schemas/ProjectPartSecondaryStatusType'
    secondaryStatusTranslations:
     type: string
     example: "Secondary status translation json object"
  Officer:
   type: object
   properties:
    name:
     type: string
     format: text
     example: "Ville Virkamies"
    role:
     type: string
     format: text
     example: "Käsittelijä"
    phone:
     type: string
     format: text
     example: "0001234568"
    handlingOrganization:
     type: string
     format: text
     example: "AVI"
    virtuOrganization:
     type: string
     format: text
     example: "testivirasto.fi"
    virtuId:
     type: string
     format: text
     example: "vvirkamies"
    email:
     type: string
     format: text
     example: "[email protected]"
  Transaction:
   type: object
   properties:
    TransactionName:
     type: string
    ObjectOfControlName:
     type: string
    Municipality:
     type: object
     $ref: '#/components/schemas/Municipality'
  Municipality:
   type: object
   properties:
    Name:
     type: string
     example: Helsinki
    Code:
     type: string
     example: 91
  UserEmailInfo:
   type: object
   properties:
    CreatorEmail:
     type: string
    SenderEmail:
     type: string
  ProjectPartAttachment:
   type: object
   properties:
    AttachmentMetadata:
     type: object
     $ref: '#/components/schemas/AttachmentMetadata'
  ProjectPartAttachments:
   type: array
   items:
    $ref: '#/components/schemas/ProjectPartAttachment'
  AttachmentMetadata:
   type: object
   properties:
    Id:
     type: integer
    FileName:
     type: string
    Extension:
     type: string
    MimeType:
     type: string
    Location:
     type: string
    Hash:
     type: string
    LastModifiedTime:
     type: string
     format: datetime
    Description:
     type: string
  InfoRequestItem:
   type: object
   properties:
    Message:
     type: string
    DueDate:
     type: string
     format: datetime
    CreatedDate:
     type: string
     format: datetime
    Response:
     type: string
    ResponseDate:
     type: string
     format: datetime
  ProjectPartPrimaryStatusType:
   description: Project part primary status enum
   type: integer
   enum:
    - None
    - New
    - Draft
    - Sent
    - Received
    - InProgress
    - Accepted
    - AcceptedInEffect
    - Rejected
    - RejectedInEffect
    - Expired
    - Canceled
    - Done
    - Inadmissible
    - Resolved
    - PartiallyGranted
    - ReceivedNoFurtherAction
    - Registered
  ProjectPartSecondaryStatusType:
   description: Project part secondary status enum
   type: integer
   enum:
    - None
    - InfoRequest
    - InfoRequestAnswered
    - Hearing
    - HearingFinished
    - ApplicationReviewRequestForAuthorities
    - ApplicationReviewed
    - RequestForApplicantsResponse
    - ResponseGivenByApplicant
    - TransferExternalServiceInProgress
    - TransferExternalServiceError
    - TransferExternalServiceDone
  DiaryNumber:
   type: object
   properties:
    DiaryNumber:
     type: string
  StatusChange:
   type: object
   required:
    - Status
   properties:
    ResolutionDate:
     type: string
     format: datetime
    InitiationDate:
     type: string
     format: datetime
    DueDate:
     type: string
     format: datetime
    Status:
     type: string
    SecondaryStatus:
     type: string
    URL:
     type: string
    AdditionalInformation:
     type: string
    SenderName: 
     type: string
 requestBodies:
  ProjectPartStatus:
   description: Project part status
   content:
    application/json:
     schema:
      $ref: '#/components/schemas/ProjectPartStatus'
 securitySchemes:
  basicAuth:
   type: http
   scheme: basic
Code language: PHP (php)