Hyppää sisältöön

Palvelun ehdot


Asiakirjan status
Asiakirjan nimi Palvelun ehdot Päivämäärä
Laatinut Hanketoimisto / Luvat ja valvonta -hanke 27.10.2021
Hyväksynyt Luvat ja valvonta -hankkeen ohjausryhmä 02.11.2021
Versio 1.0

 

Sisällysluettelo

1 Palvelun ehtojen osapuolet
  1.1 Liittyvä viranomainen
  1.2 Palvelun omistaja
  1.3 Palvelun tuottaja
2 Palvelun Ehtojen kohde
3 PAlvelun roolit
4 Palvelun ehtojen rakenne ja asema
5 Palvelun ehtojen ja sisällön muuttaminen
6 Viranomaisen liittyminen palveluun
7 Palvelun sisältö
8 Palvelupyynnöt
9 Palvelun kehittäminen
10 Palvelun laatu
11 Palvelun seuranta ja raportointi
12 Palvelun käyttöoikeus ja tunnistautuminen
13 Tietoturvallisuus ja -suoja
  13.1 Henkilö- ja yritystietojen käsittely
  13.2 Julkisuus- ja arkistointilainsäädännön soveltuminen
14 Immateriaalioikeudet
15 Palvelussa oleva aineisto
16 Velvollisuudet ja vastuut
  16.1 Palvelun omistaja
  16.2 Palvelun tuottaja
    16.2.1 Viestintä – häiriöt palvelussa
    16.2.2 Viestintä – suunnitellut palvelukatkot ja muutoksien käyttöönotot
  16.3 Liittyvä viranomainen
  16.4 Yhteiset vastuut
  16.5 Vahingonkorvausvastuu
17 Palvelun Kustannukset ja maksut
  17.1 Palveluun liittyminen
  17.2 Palvelun käyttäminen
  17.3 Palveluun liittyvät muutokset
18 Irtisanominen
  18.1 Asioinnin irrottaminen palvelusta
  18.2 Palvelun irtisanominen
19 Palvelun ehtojen voimassaolo
20 Muut ehdot
21 Liitteet

 


1 Palvelun ehtojen osapuolet

1.1 Liittyvä viranomainen

Liittyvä viranomainen on Luvat ja valvonta -palveluun asiointejaan liittävä viranomaisorganisaatio, joka liittyessään hyväksyy palvelun ehdot (tämä asiakirja) siihen kuuluvine liitteineen. Liittyviä viranomaisia voivat olla Suomen valtion ministeriöt, virastot ja laitokset, kunnat ja kuntayhtymät, pelastuslaitokset, sairaanhoitopiirit, poliisilaitokset ja muut julkiset organisaatiot pois lukien Ahvenanmaan itsehallintoalueen viranomaiset.

1.2 Palvelun omistaja

Luvat ja valvonta -palvelun omistaa työ- ja elinkeinoministeriö.

1.3 Palvelun tuottaja

Luvat ja valvonta -palvelun tuottaja on: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

 • Y- tunnus: 2296962-1
 • Osoite: PL 1000, 50101 Mikkeli

Palvelun tuottajan yhteystiedot palvelumuutoksien osalta löytyvät Palvelun ehtojen kohdasta 7 (Palvelupyynnöt).

2 Palvelun ehtojen kohde

Palvelun ehtojen kohde on Luvat ja valvonta -palvelu (jatkossa Palvelu). Palvelun ehdot koskevat palveluun liittymistä ja jatkuvia palveluja.

Mikäli Liittyvän viranomaisen lupa- ja valvonta-asioinnin liittäminen edellyttää ohjelmistokehitystä palveluun, tehdään Palvelun kehittämisestä erillinen kehittämistä koskeva sopimus.

3 Palvelun roolit

Palvelun ehdoissa käytettävät roolit on kuvattu alla olevaan taulukoon ”Luvat ja valvonta -palvelun roolit”.

Rooli

Kuvaus

Omistaja

Palvelun omistaja hallitsee ja vastaa palvelusta, sen toiminnallisuuksista, kehittämisestä ja jatkuvien palveluiden toteutumisen seurannasta. Omistaja on vastuussa palvelusta suhteessa liittyvään viranomaiseen.

Liittyvät
viranomaiset

Palveluun liittyvät viranomaiset

 • tekevät päätöksen palveluun liittymisestä
 • vastaavat siihen liittyvästä toimintatapamuutoksen läpiviennistä organisaatiossaan
 • yhteensovittavat ja liittävät asiointejaan palveluun

Asiakas

Palvelun asiakkaita ovat palvelussa asioivat, toimintansa harjoittamiseen lupia hakevat, ilmoituksia antavat tai valvottavat yritykset, yhteisöt tai yksityishenkilöt

Viranomais-
käyttäjät

Palvelun viranomaiskäyttäjät ovat Liittyvän viranomaisen henkilökuntaa, jotka käsittelevät Asiakkaan Lupa- ja valvonta-asiointeja Palvelussa

Palvelun
tuottaja

Palvelun tuottaja vastaa palvelun operatiivisista toiminnoista. Palvelun tuottaja mm. raportoi palvelusta palvelun omistajalle, joka tekee tarvittaessa muutoksia palveluun antamalla toimeksiantoja palvelun tuottajalle. Palvelun tuottaja toimii omistajan toimeksiannosta ja on vastuussa omistajalle palvelun ehtojen mukaisuudesta.

Luvat ja valvonta -palvelun roolit

4 Palvelun ehtojen rakenne ja asema

Palvelun ehdoilla säännellään Palvelun omistajan ja Liittyvän viranomaisen tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia Palveluun liittyen.

Luvat ja valvonta -palvelun ehtojen kulloinkin voimassa oleva versio julkaistaan Palvelussa.

Liittyvä viranomainen sitoutuu noudattamaan Palvelun ehtoja liittyessään Palveluun. Liittyvä viranomainen hyväksyy Palvelun ehdot kokonaisuudessaan riippumatta siitä, mitä Palvelun osia Liittyvä viranomainen ottaa käyttöönsä.

Palvelun ehtojen ohella Palveluun sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, esimerkiksi hallintolakia, lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, lakia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista, lakia yrityspalvelujen asiakastiedoista, lakia hallinnonalan yhteisistä tukipalveluista, lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä EU:n tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.

5 Palvelun ehtojen ja sisällön muuttaminen

Palvelun omistaja voi muuttaa palvelun ehtoja, palvelun sisältöä tai palvelunkuvausta ilman Liittyvän viranomaisen suostumusta. Palvelun omistajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa, sille asetettuja käyttöön liittyviä vaatimuksia tai keskeyttää Palvelu.

Palvelun omistaja ei voi kuitenkaan tehdä palveluun sellaisia muutoksia, jotka heikentävät merkittävästi Liittyvän viranomaisen palvelua, ellei tällaisille muutoksille on painavaa perustetta. Palvelun omistaja ilmoittaa Liittyville viranomaisille sellaisista palveluun liittyvistä muutoksista, jotka vaikuttavat merkittävästi Liittyvän viranomaisen palveluun, vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Jos muutos on kuitenkin perustellusta syystä välttämätöntä tehdä nopeasti, siten ettei siitä voida tiedottaa kuukautta aiemmin, ilmoittaa Palvelun omistaja muutoksesta viipymättä muutostarpeen havaitsemisesta.

Mikäli Palvelun omistaja muuttaa palvelun käyttämisen maksulliseksi kohdan 17.2 perusteella, ilmoittaa Palvelun omistaja tästä Liittyville viranomaisille vähintään kuusi (6) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu.

6 Viranomaisen liittyminen palveluun

Liittyvä viranomainen liittyy palveluun, kun viranomaisen organisaatio

 • hyväksyy ”Palvelun ehdot” JA
 • ottaa palvelussa tarjolla olevia lupa- tai valvontaominaisuuksia käyttöönsä TAI
 • tekee ohjelmistokehitystä koskevan sopimuksen Palvelun omistajan kanssa

Palvelun ehtojen hyväksymisellä syntyy sopimus Liittyvän viranomaisen ja Palvelun omistajan välillä.

7 Palvelun sisältö

Palvelun sisältö on kuvattuna näissä ehdoissa ja Palvelun ”palvelukuvaus”-asiakirjassa. Liitteessä 1 on kuvattu Palvelua koskeva hallintamalli.

8 Palvelupyynnöt

Palvelupyynnöillä Liittyvä viranomainen voi liittää lupa- ja valvonta-asiointeja, tilata niihin muutoksia tai kytkeä irti lupa- ja valvonta-asiointejaan palvelupyynnöillä. Palvelupyynnöt ja niihin liittyvät palvelutasotavoitteet on kuvattu Palvelun palvelukuvauksessa (Liite 2) kohdissa 5 ”Palvelun laatumääreet” ja 7 ”Palvelun tuki”.

9 Palvelun kehittäminen

Palvelun omistaja vastaa palvelun kehittämisestä. Palvelun omistajalla on oikeus kehittää palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla kuitenkin niin, että kehittämisessä otetaan huomioon palveluun liittyneiden viranomaisten asioinnit tai asiointikokonaisuudet. Kehitystyössä tehtävillä muutoksilla ei edellä mainittujen asiointien tai asiointikokonaisuuksien toiminnallisuuksia tai ominaisuuksia tule lähtökohtaisesti heikentää.

Poikkeuksellisissa tilanteissa saattaa syntyä ristiriitoja palvelussa olevien ominaisuuksien kehittämisestä eri viranomaisten tai näiden palvelussa olevien asiointien kesken. Tällöin suunniteltua kehitystyötä ja tavoitteita arvioidaan kokonaisuutena, jonka pohjalta päätetään kehitystyön toteutus. Arviossa otetaan huomioon Luvat ja valvonta -palvelun kehittämistyön lisäksi muutostarpeet liittyneiden viranomaisten osalta (esim. integraatioon liittyvät muutokset). Kaikilla kehittämistyön muutoksen kohteena olevilla Palvelun osapuolilla tulee olla kohtuullinen aika varautua muutoksen toteuttamiseen suhteessa muutoksen kokoon.  Selvyyden vuoksi todetaan, että viimekädessä Palvelun omistaja päättää Palvelua koskevista muutoksista kohdan 5 mukaisesti.

Palvelun kehitystyössä noudatettavat periaatteet on kuvattu Palvelun hallintamallissa (Liite 1) luvussa 2.4.

10 Palvelun laatu

Palvelun omistaja vastaa Palvelun laadusta, sen seurannasta ja varmistamisesta. Palvelun tuottaja vastaa palvelun tuottamisesta ja raportoi palvelun laadusta Palvelun omistajalle. Palvelun laadun poikkeamissa Palvelun tuottaja ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin ja merkittävissä poikkeamissa (palvelunkuvauksen tarkoittama kriittinen häiriö) informoi siitä Palvelun omistajaa ja Palveluun liittyneitä Liittyviä viranomaisia.

Palvelun laatu on kuvattuna Palvelun palvelukuvauksessa (Liite 2) kohdassa 5 ”Palvelun laatumääreet”.

11 Palvelun seuranta ja raportointi

Palvelun seuranta ja raportointi on kuvattu Palvelun palvelukuvauksessa (Liite 2) kohdassa 6 ”Raportointi”.

12 Palvelun käyttöoikeus ja tunnistautuminen

Kun Liittyvä viranomainen on liittynyt palveluun, on Liittyvän viranomaisen Palvelussa edustavilla henkilöillä käyttöoikeus Palveluun. Liittyvä viranomainen vastaa, että tätä edustavat henkilöt noudattavat Palvelun ehtoja.

Liittyvää viranomaista edustavalla henkilöllä täytyy olla valtuudet toimia edustamansa viranomaisorganisaation puolesta. Liittyvää viranomaista edustava henkilö kirjautuu palveluun Virtu-tunnistuspalvelun tai Suomi.fi-tunnistus ja -valtuudet palveluiden kautta riippuen siitä, mikä tunnistautumisväline Liittyvällä viranomaisella on käytössä. Näitä Luvat ja valvonta -palvelun liitännäispalveluita hallitaan niiden omien hallintamenettelyiden ja kanavien kautta.

13 Tietoturvallisuus ja -suoja

Palvelussa noudatettava tietoturvallisuus ja -suoja ovat kuvattu palvelukuvauksen (Liite 2) kohdassa 3.5 ”Palvelun tietoturva ja tietosuoja”.

13.1 Henkilö- ja yritystietojen käsittely

Palvelun toteuttamiseksi Palvelun tuottaja käsittelee henkilötietoja, joita ovat henkilön nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja IP-osoite.

Henkilötietoja käsitellään Palvelussa EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain (1050/2018) nojalla tehdyn tietosuojaselosteen mukaisesti.

Palvelu hakee tietoja ulkoisista rekistereistä ja järjestelmistä helpottaakseen Asiakkaan asiointia. Rekistereiden tietojen ylläpito ja päivitys ovat kyseisten rekistereiden vastuulla. Tällaisia rekistereitä ja järjestelmiä ovat muun muassa:

 • Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä (ATV)
 • Yritystietojärjestelmä (YTJ)
 • Väestötietojärjestelmä (VTJ)
 • fi-valtuudet –palvelu

Palvelussa kerätään käyttölokitietoja.

13.2 Julkisuus- ja arkistointilainsäädännön soveltuminen

Palvelussa olevat Asiakkaan tallentamat tiedot, asiakirjat ja muut tiedostot ovat Asiakkaan tai kolmannen osapuolen omaisuutta.

Asiakas tallentaa Palveluun tarvittavat yhteiset tiedot, asiakirjat ja tiedostot sekä lähettää ne eteenpäin kunkin vastuuviranomaisten käsittelyyn. Tämän jälkeen Palveluun tallennettavat tiedot ovat kaikkien niiden viranomaisten nähtävillä, jotka ovat osallisina Asiakkaan vireille panemaan kokonaisuuteen. Vireillä olevaan asiaan sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja asiaa käsittelevä vastuuviranomainen on julkisuuslain 4 §:n tarkoittama viranomainen. Palvelun omistaja tai tuottaja ei anna ulkopuolisille tietoja Palvelussa olevista asiakirjoista tai muista tiedostoista. Silloin kun Palvelussa olevat asiakirjat ovat viranomaisen antamia asiakirjoja, kuten päätöksiä, tiedonantoja ja tiedusteluja, katsotaan Palvelussa olevat tiedostot kopioiksi, joiden luovuttamisesta päättää asianomainen viranomainen.

Palvelun omistaja tai tuottaja voi käyttää tietoja (pois lukien henkilötiedot) palvelun sisällön muutoksista tiedottamiseen ja Palvelun kehittämiseen.

Palvelun omistaja ja tuottaja noudattavat kumpikin tahoillaan hyvää tiedonhallintatapaa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 9.8.2019/9076 vaatimusten mukaisesti.

Asiakkaan tai viranomaisen asiakirjat ja muut tiedostot Palvelussa ovat kopioita eikä niihin sovelleta arkistolain (831/1994) mukaisia arkistointivelvoitteita.

14 Immateriaalioikeudet

Palvelu voi sisältää eri tahojen tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu sellaisenaan perustuu tietokoneohjelmistoihin ja tietovarastoihin, jotka on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslain sekä Palvelun tuottajan ja tämän ohjelmistotoimittajien välisten sopimusten mukaisesti.

Liittyvillä viranomaisilla ei ole ilman oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää immateriaalioikeudella suojattua materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Liittyvien viranomaisten aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi.

Liittyvät viranomaiset eivät saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Palvelun omistaja ei saa immateriaalioikeuksia niihin materiaaleihin, joita Liittyvän viranomaisen asiointipalvelussa on.

15 Palvelussa oleva aineisto

Liittyvä viranomainen tai hänen valtuuttamansa henkilö

 • huolehtii siitä, että sen Palveluun tuoma tai Palvelusta siirretty aineisto linkkeineen liittyy Palvelun käyttöön ja on ovat lain ja hyvän tavan mukaisia eivätkä loukkaa tekijänoikeuksia tai ole muuten lainvastaisia
 • vastaa siitä, ettei tuo Palveluun aineistoa, joka sisältää viruksia tai muita järjestelmän toimintaa haittaavia ominaisuuksia, sekä siitä, ettei hän levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa
 • sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lainvastaisen tai immateriaalioikeuksia loukkaavan sisällön, haittaa aiheuttavien tai häiritsevien viestien, kuten roskapostin, ketjukirjeiden tai tilaamattomien massapostitusten lähettämiseen

Palvelun tuottaja / Palvelun tuottajalla

 • ei valvo Palveluun välittämiensä viestien sisältöä lukuun ottamatta viestien ja tiedostojen virus- ja haittaohjelmatarkastusta. Viestien ja niiden mahdollisesti sisältämien linkkien muodosta ja sisällöstä sekä tietojen oikeellisuudesta vastaa viestin lähettäjä tai aineiston Palveluun toimittanut taho
 • on oikeus käsitellä Palvelussa olevaa aineistoa Palvelun hallinnoimista varten
 • voi väärinkäytösten havaitsemisen jälkeen sulkea Liittyvän viranomaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön pois palvelusta ja rikoksen tunnusmerkkien täyttyessä väärinkäytöksestä tehdään rikosilmoitus
 • ei ole velvollinen toimittamaan Palvelua Asiakkaalle, jos Asiakkaan toimittaman aineiston sisältö on lain tai käyttöehtojen vastainen
 • on oikeus poistaa aineisto tai sisältö, mikäli ilmenee, että Palveluun toimitettu aineisto tai sisältö loukkaa toisen immateriaalioikeuksia, on lain tai näiden käyttöehtojen vastainen taikka voi muuten aiheuttaa vahinkoa

16 Velvollisuudet ja vastuut

16.1 Palvelun omistaja

Palvelun omistajalla on vastuu seurata palvelun laatua ja varmistaa sovitun mukainen palvelun laatu Liittyville viranomaisille ja Asiakkaille. Palvelun omistaja vastaa siitä, että palvelun häiriöistä, suunnitelluista palvelukatkoista ja muutoksien käyttöönotoista palveluun viestitään ennalta sovitusti Liittyville viranomaisille ja Asiakkaille. Palvelun omistaja vastaa myös palvelun kehittämisestä ja että palvelun kehittäminen toteutetaan niiden sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti, joita tässä Palvelun ehdoissa on kuvattu.

16.2 Palvelun tuottaja

Palvelun tuottaja ylläpitää Palvelua niin, että se on Liittyvien viranomaisten käytettävissä Palvelun palvelukuvauksen (Liite 2) mukaisesti. Poikkeuksen Palvelun ylläpidolle muodostavat vain ylivoimaiseksi esteeksi katsottava este, järjestelmän ylläpidon ja huollon aiheuttamat katkokset, katkokset yleisessä tietoliikenteessä sekä muut Palvelun tuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat.

Palvelun tuottaja voi tilapäisesti keskeyttää (käyttökatko) Palvelun muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Palvelun tuottaja ilmoittaa ennalta tiedossa olevista käyttökatkoista Palvelun verkkosivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa Palvelun keskeytyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, katkoksesta yleisessä tietoliikenteessä taikka muusta, Palvelun tuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta.

Palvelun tuottaja

 • vastaa siitä, että Palveluun liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset ja turvaavat lain edellyttämän luottamuksellisen viestin suojan Palvelun käytön yhteydessä
 • ei vastaa teknisen vian aiheuttamasta käyttökatkosta, sisältöaineiston viivästymisestä, katoamisesta, vahingoittumisesta, tai väärinohjautumisesta Liittyvälle viranomaiselle aiheutuvasta vahingosta
 • ei vastaa Palveluun tallennetun aineiston säilyvyydestä
 • vastaa Palvelun kautta tarjottavista Liittyvän viranomaisen toiminnan apuvälineistä ja ohjeistuksesta sen mukaan kuin julkisyhteisön vahingonkorvausvastuusta on vahingonkorvauslaissa säädetty

16.2.1 Viestintä – häiriöt palvelussa

Palvelun tuottaja vastaa palvelun häiriöiden viestinnästä. Häiriöistä johtuvista käyttökatkoista tiedotetaan Palvelun palvelukuvauksen (Liite 2) kohdan 5.4 mukaisesti.

16.2.2 Viestintä – suunnitellut palvelukatkot ja muutoksien käyttöönotot

Palvelun tuottaja vastaa palvelun suunniteltujen palvelukatkojen viestinnästä. Suunnitellut käyttökatkot tiedotetaan Palvelun palvelukuvauksen (Liite 2) kohdan 5.4 mukaisesti.

16.3 Liittyvä viranomainen

Näissä Palvelun ehdoissa ilmaistut Palvelun Liittyvän viranomaisen velvollisuudet ja vastuut koskevat vain tämän Palvelun käyttöä. Liittyvä viranomainen vastaa Palvelun avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta.

Liittyvällä viranomaisella on luonnollisesti lisäksi omat viranomaistoimintaansa liittyvät muut velvollisuudet ja vastuut. Liittyvä viranomainen vastaa omista toimistaan, vaikka ne olisivat syntyneet Palvelua apuna käyttäen.

Liittyvä viranomainen on vastuussa tietoturvan ylläpitämisestä omassa toiminnassaan, mm. tunnistusvälineiden salassapidosta. Mikäli Liittyvän viranomaisen valtuuttaman henkilön tunnistusvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, Liittyvän viranomaisen on välittömästi ilmoitettava katoamisesta tunnistusvälineen myöntäneelle organisaatiolle.

Liittyvän viranomaisen on huolehdittava Palveluun toimittamansa sisällön ja tiedostojen varmuuskopioinnista. Koska Palvelu ei ole velvollinen säilyttämään talletettuja viestejä tai muuta aineistoa, Liittyvän viranomaisen on niin ikään tarvittaessa huolehdittava tarvitsemiensa viestien ja muun aineiston tallentamisesta ja arkistoinnista.

Liittyvä viranomainen vastaa käyttämistään tietokoneista ja muista laitteistoista, ohjelmistoista ja tietoliikenneyhteyksistä. Palvelun käyttö on tuettu ainoastaan yleisimpien verkkoselainohjelmistojen uusimmilla tuotantoversioilla.

Liittyvä viranomainen on velvollinen noudattamaan Palvelun käytössä Palvelun tuottajan julkaisemia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita.

Liittyvä viranomainen vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista, toiminnasta, sekä tietoturvasta, joilla tämän valtuuttamat henkilöt käyttävät Palvelua.

Liittyvä viranomainen vastaa siitä, ettei hän Palvelua käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Palvelun tuottaja valvoo Palvelun kautta toimitettavaa aineistoa yleisen käyttöraportoinnin ja viestien mahdollisten haittaohjelmien osalta. Tämä ei kuitenkaan poista Liittyvän viranomaisen vastuuta ajantasaisen virus- ja haittaohjelmatarkistuksen järjestämisestä omassa tietojenkäsittely-ympäristössään Palvelun kautta tulleiden asiakirjojen käsittelyssä.

Kaikille Palveluun toimitetuille ja sieltä lähetetyille viesteille ja tiedostoille tehdään virus- ja haittaohjelmatarkistus, ja Palvelun tuottaja vastaa tarkistuksen kattavuudesta vain noudattaen olosuhteisiin nähden asianmukaista huolellisuutta. Palvelun tuottaja ei valvo Liittyvän viranomaisen aineiston sisältöä muuten kuin virus- ja haittaohjelmatarkastuksen kautta.

Näiden käyttöehtojen rikkominen Liittyvän viranomaisen toimesta voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin tietosuojalain (1050/2018) 26 §:n rikoslain 34 luvun 9a §:n (540/2007) ja rikoslain 37 luvun 11 §:n (514/2003) mukaisesti.

Palvelujen ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

16.4. Yhteiset vastuut

Yhteisiä velvollisuuksia ja vastuita on lisäksi kuvattu ”Yhteistyö ja vastuut” -liitteessä (Liite 4).

16.5 Vahingonkorvausvastuu

Palvelua koskevat osapuolten vastuut määräytyvät julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevien periaatteiden mukaisesti näiden Palvelun ehtojen sekä erityislainsäädännön määräykset huomioiden. Julkisyhteisön vastuun perusteet julkista valtaa käytettäessä määräytyvät vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 2 §:ssä mainitulla tavalla.

Muilta osin valtion vastuu määräytyy näiden Palvelun ehtojen ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei vastuusta ole säädetty erikseen erityislainsäädännössä, kuten tietosuoja-asetuksen 82 artiklassa (2016/679), jossa säädetään rekisterinpitäjän vahingonkorvausvelvollisuudesta.

17 Palvelun kustannukset ja maksut

17.1 Palveluun liittyminen

Liittyvä viranomainen vastaa omalla tahollaan kaikista palvelun liittymisen kustannuksista kuten

 • Toimintatapamuutoksen suunnittelu ja toteuttaminen
 • Teknisen liittymisen suunnittelu ja toteutus (esim. järjestelmäintegraatiot)
 • Palvelun käyttöönoton omassa organisaatiossaan

Palvelun omistaja vastaa palvelun liittymisen muutostuen kustannuksista. Näitä ovat

 • Toimintatapamuutoksen tukimateriaalit (https://luvatjavalvonta.fi) ja niiden ylläpito
 • Teknisen liittymisen tuki (mm. järjestelmäintegraatiorajapinnat)

17.2 Palvelun käyttäminen

Liittyvä viranomainen vastaa palvelun käyttämiseen liittyvistä omista kustannuksistaan, kuten henkilöstö, työväline tai infrastruktuurikuluista. Palvelun käyttäminen on Liittyvälle viranomaiselle maksutonta vähintään 31.12.2023 saakka. Tämän jälkeen palvelun omistaja voi muuttaa palvelun käyttämisen maksulliseksi päivittämällä maksuja koskevat ehdot Palvelun ehtoihin kohdan 5 ehdot huomioiden. Jos palvelun käyttäminen tulee maksulliseksi liittyville viranomaisille, voivat maksut olla enintään sen suuruisia kuin mitä palvelun tuottaminen maksaa siitä ajankohdasta eteenpäin, jolloin palvelun käyttäminen tulee maksulliseksi.

17.3 Palveluun liittyvät muutokset

Palveluun tehtävien lupa- tai valvonta-asiointien parametrimuutokset ovat Liittyvälle viranomaiselle maksuttomia. Näitä mm. ovat:

 • Palvelussa tuotannossa olevien asiointien käytöstä poistot
 • Heräteviestien osoitemuutokset
 • Muut Liittyvän viranomaisen Palvelun asiointien parametrien muutokset

Lisäksi Lupa- tai valvonta-asiointien toiminnallisten sisältöjen muutokset, jotka lasketaan pienkehitystyöksi (< 10 htp) ovat maksuttomia Liittyvälle viranomaiselle. Työmäärän arvioi Palvelun tuottaja. Mikäli muutoksen työmäärä on suurempi kuin 10 htp, on kyseessä projektilla tehtävä muutos ja siitä ja sen kustannuksista Liittyvälle viranomaiselle tulee sopia erikseen Liittyvän viranomaisen ja palvelun Omistajan kesken sopimuksella ”Sopimus yhteisestä kehittämisestä”.

Palvelun rahoittamiseen sovellettavia periaatteita on kuvattu lisäksi Hallintamallin luvussa 2.6.

18 Irtisanominen

18.1 Asioinnin irrottaminen palvelusta

Liittyvä viranomainen voi milloin tahansa irrottaa asiointejaan Luvat ja valvonta -palvelusta. Asioinnin irrottaminen tilataan palvelupyynnöllä ja toimitusaika asioinnin irrotukselle on kuvattu Palvelun palvelukuvauksessa (Liite 2) kohdassa 5.3 palvelutasotavoitteet. Palvelupyynnössä tulee yksiselitteisesti ilmetä

 • Tilauksen tekijä ja yhteystiedot (henkilön oltava tilaavan organisaation valtuuttama)
 • Irrotettava asiointi tai asioinnit
 • milloin asioinnin irrotus halutaan tapahtuvaksi

Lisäksi, jos irrotettava asiointi vaikuttaa muiden viranomaisten toimintaan, tulee asiointia irrottavan viranomaisen tiedottaa muutoksesta vaikutuspiirissä oleville viranomaisille.

18.2 Palvelun irtisanominen

Liittyvä viranomainen voi irtisanoa Palvelun milloin tahansa. Palvelu irtisanotaan palvelupyynnöllä ja toimitusaika palvelun irtisanomiselle on kuvattu Palvelun palvelukuvauksessa (Liite 2) kohdassa 5.3 palvelutasotavoitteet. Palvelupyynnössä tulee yksiselitteisesti ilmetä

 • Palvelun irtisanojan yhteystiedot (henkilön oltava kyseisen viranomaisorganisaation valtuuttama)
 • Palvelun irtisanominen tehdään palvelupyynnöllä

19 Palvelun ehtojen voimassaolo

Palvelun ehdot ovat voimassa, kun Liittyvä viranomainen on hyväksynyt Palvelun ehdot. Palvelun ehtojen voimassaolo päättyy, kun Liittyvä viranomainen on irtisanonut palvelun ja kaikki Liittyvän viranomaisen Lupa- ja valvonta-asioinnit on irrotettu Luvat ja valvonta -palvelusta.

20 Muut ehdot

Tähän palveluun sovelletaan Suomen lakia. Tätä palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli erimielisyydet eivät ratkea osapuolien välisessä neuvottelussa, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

21 Liitteet