Hoppa till innehåll

Servicevillkor


Dokumentets status
Dokumentets namn Servicevillkor Datum
Upprättats av Projektkontoret/Tillstånds- och tillsynsprojektet 27.10.2021
Godkänts av Styrgruppen för Tillstånds- och tillsynsprojektet 02.11.2021
Version 1.0

 

Innehåll

1 Parter som omfattas av servicevillkoren
  1.1 Myndighet som ansluter sig
  1.2 Tjänstens ägare
  1.3 Serviceproducent
2 Objekt för servicevillkoren
3 Servicerelaterade roller
4 Servicevillkorens struktur och ställning
5 Ändring av tjänstens villkor och innehåll
6 Myndigheter som ansluter sig till tjänsten
7 Tjänstens innehåll
8 Serviceförfrågningar
9 Utveckling av tjänsten
10 Servicekvalitet
11 Uppföljning och rapportering av tjänsten
12 Användarrättigheter och identifiering
13 Informationssäkerhet och dataskydd
  13.1 Behandling av person- och företagsuppgifter
  13.2 Offentlighets- och arkivlagstiftningens tillämplighet
14 Immateriella rättigheter
15 Material i tjänsten
16 Skyldigheter och ansvar
  16.1 Tjänstens ägare
  16.2 Serviceproducent
    16.2.1 Kommunikation – störningar i tjänsten
    16.2.2 Kommunikation – planerade serviceavbrott och förändringar i införande
  16.3 Myndigheter som ansluter sig
  16.4 Gemensamt ansvar
  16.5 Skadeståndsansvar
17 Kostnader och avgifter för tjänsten
  17.1 Anslutning till tjänsten
  17.2 Användning av tjänsten
  17.3 Ändringar relaterade till tjänsten
18 Uppsägning
  18.1 Frånkoppling av ärenden i tjänsten
  18.2 Uppsägning av tjänsten
19 Servicevillkorens giltighet
20 Övriga villkor
21 Bilagor

 


1 Parter som omfattas av servicevillkoren

1.1 Myndighet som ansluter sig

Den myndighet som ansluter sig är en myndighetsorganisation som ansluter sina ärenden till tjänsten Tillstånd och tillsyn och som vid anslutningen godkänner servicevillkoren (detta dokument) inklusive dess bilagor. Myndigheter som ansluter sig kan vara finska statens ministerier, ämbetsverk och inrättningar, kommuner och samkommuner, räddningsverk, sjukvårdsdistrikt, polisinrättningar och andra offentliga organisationer med undantag för myndigheterna i landskapet Åland.

1.2 Tjänstens ägare

Tjänsten Tillstånd och tillsyn ägs av arbets- – och näringsministeriet.

1.3 Serviceproducent

Tjänstens serviceproducent: NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

 • FO-nummer: 2296962-1
 • Adress: PB 1000, 50101 S:t Michel

Serviceproducentens kontaktuppgifter beträffande serviceändringar finns i avsnitt 7 i Servicevillkoren (Serviceförfrågningar).

2 Objekt för servicevillkoren

Objektet för servicevillkoren är tjänsten Tillstånd och tillsyn (nedan Tjänsten). Servicevillkoren gäller anslutning till tjänsten och fortlöpande tjänster.

Om anslutningen av en myndighets tillstånds- och tillsynsärenden kräver mjukvaruutveckling av Tjänsten ingås ett separat utvecklingsavtal om utveckling av Tjänsten.

3 Roller i tjänsten

Rollerna i servicevillkoren beskrivs i tabellen ”Roller i tjänsten Tillstånd och tillsyn” nedan.

Roll

Beskrivning

Ägare

Tjänstens administrerar och ansvarar för tjänsten, dess funktioner, utvecklingen och uppföljningen av implementeringen av fortlöpande tjänster. Ägaren ansvarar för tjänsten i förhållande till myndigheter som ansluter sig.

Myndigheter som
ansluter sig

Myndigheter som ansluter sig till tjänsten

 • fattar beslut om anslutningen
 • ansvarar ändringen av relaterade rutiner i organisationen
 • samordnar och ansluter ärenden till tjänsten

Kund

Tjänstens kunder är företag, samfund eller privatpersoner som söker tillstånd, gör anmälningar eller omfattas av tillsyn.

Myndighets-
användare

Myndighetsanvändare av tjänsten är myndighetens personal som handlägger kundernas tillstånds- och tillsynsärenden i tjänsten

Service-
producent

Serviceproducenten ansvarar för tjänstens operativa funktioner. Serviceproducenten rapporterar bland annat om tjänsten till tjänstens ägare, som vid behov gör förändringar i tjänsten genom att lämna order till serviceproducenten. Serviceproducenten agerar på order av ägaren och ansvarar inför ägaren att villkoren för tjänsten följs.

Roller i tjänsten Tillstånd och tillsyn

4 Servicevillkorens struktur och ställning

Servicevillkoren reglerar uppgifterna, rättigheterna och skyldigheterna för Tjänstens ägare och den anslutna myndigheten i förhållande till Tjänsten.

Den aktuella versionen av servicevillkoren för Tjänsten finns på Tjänstens webbplats.

En myndighet som ansluter sig till Tjänsten förbinder sig att iaktta servicevillkoren. En myndighet som ansluter sig godkänner alla villkor för Tjänsten, oavsett vilka delar av Tjänsten myndigheten inför.

Utöver villkoren för Tjänsten tillämpas gällande lagstiftning på Tjänsten, till exempel förvaltningslagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster, lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster, Tjänster, lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen samt EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

5 Ändring av villkoren för och innehållet i tjänsten

Tjänstens ägare kan ändra villkoren för, innehållet eller beskrivningen av tjänsten utan samtycke av den anslutna myndigheten. Tjänstens ägare har rätt att när som helst ändra tjänsten, dess innehåll, tillgänglighet, krav relaterade till användningen av den samt att avbryta tjänsten.

Tjänstens ägare kan dock inte ändra tjänsten på ett sätt som avsevärt försvagar den anslutna myndighetens tjänst, om det inte finns vägande skäl för sådana förändringar. Tjänstens ägare informerar anslutna myndigheter om sådana tjänsterelaterade förändringar som väsentligt påverkar den anslutna myndighetens tjänst minst en månad innan ändringen träder i kraft.

Om det dock av en motiverad anledning är nödvändigt att göra ändringen snabbt utan att informera om den en månad i förväg, informerar Tjänstens ägare utan dröjsmål om detta efter att ha upptäckt behovet av ändring.

Om Tjänstens ägare påför användningen av tjänsten en avgift enligt punkt 17.2 informerar Tjänstens ägare de anslutna myndigheterna om detta minst sex (6) månader innan ändringen träder i kraft.

Ändringarna träder i kraft efter att de offentliggjorts.

6 Anslutning till tjänsten

En myndighet ansluter sig till tjänsten genom att

 • godkänna ”Servicevillkoren” OCH
 • införa tillstånds- eller tillsynsärenden i tjänsten ELLER
 • ingå avtal om programvaruutveckling med Tjänstens ägare.

Genom godkännandet av servicevillkoren uppstår ett avtal mellan den myndighet som ansluter sig och Tjänstens ägare.

7 Innehåll i tjänsten

Tjänstens innehåll beskrivs i dessa villkor och i dokumentet “Servicebeskrivning“. I bilaga 1 beskrivs Tjänstens hanteringsmodell.

8 Serviceförfrågningar

Genom serviceförfrågningar kan den anslutna myndigheten ansluta tillstånds- och tillsynsärenden, beställa ändringar av dem eller frånkoppla sina tillstånds- och tillsynsärenden. Serviceförfrågningar och relaterade servicenivåmål beskrivs) i punkt 5 ”Servicekvalitetsparametrar ” och 7 ”Servicesupport”.

9 Utveckling av tjänsten

Tjänstens ägare ansvarar för utvecklingen av tjänsten. Tjänstens ägare har rätt att utveckla tjänsten enligt sina preferenser, men dock så att utvecklingen tar hänsyn till de anslutna myndigheternas tjänster eller servicehelheter. De ändringar som görs i utvecklingsarbetet får i princip inte försvaga funktionaliteten eller egenskaperna hos ovan nämnda tjänster eller servicehelheter.

I exceptionella situationer kan konflikter uppstå om utvecklingen av tjänstens funktioner mellan olika myndigheter eller ärenden i dessa tjänster. Då bedöms det planerade utvecklingsarbetet och målen som en helhet, utifrån vilket beslut om genomförandet av utvecklingsarbetet fattas. Utöver utvecklingen av Tillstånds- och tillsynstjänsten tar bedömningen hänsyn till de anslutna myndigheternas förändringsbehov (t.ex. förändringar relaterade till integration). Alla till Tjänsten anslutna parter som omfattas av förändringar i utvecklingsarbetet får rimlig tid på sig för att förbereda genomförandet av förändringarna i förhållande till deras omfattning.  För tydlighetens skull konstateras att Tjänstens ägare i sista hand beslutar om ändringar av Tjänsten enligt punkt 5.

Principerna för utvecklingen av tjänsten beskrivs i Tjänstens hanteringsmodell (bilaga 1) i punkt 2.4.

10 Servicekvalitet

Tjänstens ägare ansvarar för Tjänstens kvalitet samt för uppföljningen och säkerställandet av den. Serviceproducenten ansvarar för produktionen av tjänsten och rapporteringen av servicekvaliteten till Tjänstens ägare. Vid avvikelser i servicekvaliteten vidtar serviceproducenten korrigerande åtgärder och vid betydande avvikelser (ett kritiskt fel som avses i servicebeskrivningen) samt informerar Tjänstens ägare och de anslutna myndigheterna om detta.

Servicekvaliteten beskrivs i servicebeskrivningen (bilaga 2) i punkt 5 ”Tjänstens kvalitetsparametrar”.

11 Uppföljning och rapportering av tjänsten

Uppföljningen och rapporteringen av tjänsten beskrivs i servicebeskrivningen (bilaga 2) i punkt 6 ”Rapportering”.

12 Användarrättigheter och identifiering

Efter att en myndighet har anslutit sig till tjänsten beviljas de personer som representerar den anslutna myndigheten användarrättigheter till tjänsten. Den anslutna myndigheten ser till att de personer som representerar den följer villkoren för Tjänsten.

Personer som representerar den anslutna myndigheten ska ha fullmakt att agera för den representerade myndighetsorganisationens räkning. Personer som representerar den anslutna myndigheten loggar in i tjänsten via identifieringstjänsten Virtu eller Suomi.fi-identifiering och -fullmakter, beroende på vilka identifieringssätt den anslutna myndigheten använder. Dessa tilläggstjänster i tjänsten Tillstånd och tillsyn administreras genom deras administrativa procedurer och kanaler.

13 Informationssäkerhet och dataskydd

Tjänstens informationssäkerhet och dataskydd beskrivs i servicebeskrivningen (bilaga 2) i punkt 3.5 ”Tjänstens informationssäkerhet och dataskydd”.

13.1 Behandling av person- och företagsuppgifter

För att tillhandahålla Tjänsten behandlar serviceproducenten personuppgifter såsom personnamn, personbeteckning, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

Personuppgifter behandlas i Tjänsten i enlighet med dataskyddsbeskrivningen som upprättas med stöd av EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen (1050/2018).

Tjänsten inhämtar information från externa register och system för att underlätta Kundens skötsel av ärenden. Dessa register ansvarar för administrationen och uppdateringen av uppgifterna i dem. Sådana register och system är bland annat

 • Kundinformationssystemet för företagstjänster (TV)
 • Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)
 • Befolkningsdatasystemet (VTJ)
 • Suomi.fi-fullmakter

Tjänsten för användningslogg.

13.2 Offentlighets- och arkivlagstiftningens tillämplighet

De uppgifter, dokument och andra filer som Kunden lagrar i Tjänsten tillhör Kunden eller en tredje part.

Kunden lagrar nödvändiga uppgifter, dokument och filer i Tjänsten och vidarebefordrar dem för att behandlas av varje ansvarig myndighet. Därefter kan den information som lagrats i Tjänsten ses av alla myndigheter som är inblandade i den ärendehelhet som inletts av Kunden. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är tillämplig på ett anhängigt ärende, och ansvarig myndighet som handlägger ärendet är den myndighet som avses i 4 § i offentlighetslagen. Tjänstens ägare och serviceproducenten lämnar inte ut information om dokument eller andra filer i Tjänsten till utomstående. När dokument i Tjänsten är handlingar som utfärdats av en myndighet, såsom beslut, delgivanden och förfrågningar, anses dokumenten i Tjänsten vara kopior, om vars utlämnande den aktuella myndigheten bestämmer.

Tjänstens ägare eller serviceproducenten kan använda informationen (exklusive personuppgifter) för att informera om ändringar i Tjänstens innehåll och för att utveckla tjänsten.

Tjänstens ägare och serviceproducenten iakttar god datahanteringssed i enlighet med kraven i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 9.8.2019/9076.

Kundens eller myndighetens dokument och övriga filer i Tjänsten är kopior och omfattas inte av arkiveringsskyldighet enligt arkivlagen (831/1994).

14 Immateriella rättigheter

Tjänsten kan innehålla material som skyddas av olika parters upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter. Tjänsten i sig bygger på programvara och datalager som är skyddade av upphovsrätt i enlighet med upphovsrättslagen och avtalen mellan Serviceproducenten och dess programvaruleverantörer.

Anslutna myndigheter har inte rätt att distribuera, publicera, kopiera, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt kommersiellt utnyttja material som skyddas av immateriella rättigheter utan uttryckligt skriftligt tillstånd av rättsinnehavaren. Om kopiering, publicering, distribution eller tillgängliggörande för allmänheten är tillåten i särskilda fall enligt lagstiftningen, ska anslutna myndigheter alltid ange upphovsmannen eller namnet på den andra rättsinnehavaren.

Anslutna myndigheter får inte överföra eller distribuera material som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter i Tjänsten utan tillstånd av upphovsmannen eller rättsinnehavaren.

Tjänstens ägare får inte immateriella rättigheter till det material som finns i den anslutna myndighetens ärendehanteringstjänst.

15 Material i tjänsten

Myndigheten som ansluter sig eller en person som myndigheten befullmäktigat

 • säkerställer att materialet som den importerar till exporterar från Tjänsten, inklusive länkar, är relaterat till användningen av Tjänsten och förenligt med lag och god praxis och inte kränker upphovsrätten eller på annat sätt bryter mot lagen
 • ansvarar för att den inte importerar material till Tjänsten som innehåller virus eller andra egenskaper som förhindrar driften av systemet och för att inte sprida eller på annat sätt hantera sådant material på ett skadligt sätt
 • förbinder sig att inte använda tjänsten för att skicka innehåll som är olagligt eller bryter mot immateriella rättigheter, skadliga eller störande meddelanden, såsom spam, kedjebrev eller icke-beställda massutskick

Serviceproducenten

 • övervakar inte innehållet i de meddelanden den vidarebefordrar till Tjänsten, med undantag för virus- och skadliga koder i meddelanden och filer. Avsändaren av meddelanden eller den part som lämnat material till Tjänsten ansvarar för formatet och innehållet i meddelandena och de länkar de kan innehålla samt informationens riktighet
 • har rätt att behandla materialet i Tjänsten i syfte att administrera Tjänsten
 • kan, efter upptäckt av missbruk, utesluta en ansluten myndighet eller en person som myndigheten befullmäktigat från tjänsten, och om rekvisit för brott uppfylls göra en brottsanmälan om missbruket
 • är inte skyldig att tillhandahålla Tjänsten för Kunden om innehållet i det material som Kunden lämnar strider mot lag eller användarvillkoren
 • har rätt att ta bort material eller innehåll om det visar sig att materialet eller innehållet som lämnas till tjänsten bryter mot andras immateriella rättigheter, strider mot lag eller dessa användarvillkor eller på annat sätt kan orsaka skada

16 Skyldigheter och ansvar

16.1 Tjänstens ägare

Tjänstens ägare ska följa upp tjänstens kvalitet och säkerställa den överenskomna kvaliteten på tjänsten för anslutna myndigheter och kunder. Tjänstens ägare ska enligt överenskommelse informera anslutna myndigheter och kunder om störningar, planerade serviceavbrott och ändringar i tjänsten i förväg. Tjänstens ägare ansvarar även för utvecklingen av tjänsten och att utvecklingen av tjänsten sker i enlighet med de regler och principer som beskrivs i dessa villkor för Tjänsten.

16.2 Serviceproducenten

Serviceproducenten administrerar Tjänsten så att den är tillgänglig för de anslutna myndigheterna i enlighet med servicebeskrivningen (bilaga 2). Undantag från administrationen av Tjänsten är endast ett hinder som anses vara force majeure, avbrott orsakade av underhåll och service av systemet, avbrott i allmän datatrafik och andra omständigheter utanför serviceproducentens inflytande.

Serviceproducenten kan tillfälligt avbryta Tjänsten (avbrott) på grund av ändringar eller reparationer eller åtgärder orsakade av systemunderhåll. Serviceproducenten informerar om planerade avbrott på Tjänstens webbplats. Informationsskyldigheten gäller dock inte i situationer där avbrottet i Tjänsten beror på force majeure, avbrott i den allmänna datatrafiken eller andra omständigheter utanför Tjänsteleverantörens inflytande.

Serviceproducenten

 • ska se till att de krypterings- och skyddsprocedurer som används vid dataöverföring och databehandling relaterade till Tjänsten är lämpliga och säkerställer skyddet av konfidentiella meddelanden som krävs enligt lag i samband med användningen av Tjänsten
 • ansvarar inte för avbrott i användningen som orsakats av ett tekniskt fel, dröjsmål, förlust, skada relaterat till material eller skada som orsakats en ansluten myndigheten på grund av feldirigering
 • ansvarar inte för bevarandet av det material som lagras i Tjänsten
 • ansvarar för de hjälpmedel och anvisningar som via Tjänsten tillhandahålls för anslutna myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs för offentliga samfund i skadeståndslagen.

16.2.1 Kommunikation – störningar i tjänsten

Serviceproducenten ansvarar för information om störningar i tjänsten. Information om avbrott på grund av störningar publiceras enligt avsnitt 5.4 i servicebeskrivningen (bilaga 2).

16.2.2 Kommunikation – planerade tjänsteavbrott och genomförande av förändringar

Serviceproducenten ansvarar för informationen om planerade tjänsteavbrott. Information om planerade driftsavbrott publiceras enligt avsnitt 5.4 i servicebeskrivningen (bilaga 2).

16.3 Myndighet som ansluter sig

Skyldigheterna och ansvaret för myndigheter som ansluter sig till Tjänsten enligt dessa villkor för Tjänsten gäller endast användning av Tjänsten. Den anslutna myndigheten ansvarar för innehållet och presentationen av det material som den skickar till eller på annat sätt behandlar med hjälp av Tjänsten.

Den anslutna myndigheten har naturligtvis även andra uppgifter och ansvar till följd av myndighetsverksamheten. Den anslutna myndigheten ansvarar för sina egna handlingar, även om de skapats med hjälp av Tjänsten.

Den anslutna myndigheten ansvarar för informationssäkerheten för sin verksamhet, till exempel sekretess för identifieringsmedel. Om identifieringsmedlen för en person som myndigheten befullmäktigat hamnar i en utomståendes händer eller försvinner, ska myndigheten omedelbart underrätta den organisation som har utfärdat identifieringsmedlen om detta.

Den anslutna myndigheten ska säkerhetskopiera innehållet och filerna som den lämnar till Tjänsten. Eftersom Tjänsten inte är skyldig att lagra sparade meddelanden eller annat material ska myndigheten även vid behov spara och arkivera de meddelanden och annat material som den behöver.

Den anslutna myndigheten ansvarar för datorer och annan hårdvara, mjukvara och telekommunikation som den använder. Tjänsten stöder endast av de senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna.

Den anslutna myndigheten är skyldig att följa de bruks- och säkerhetsinstruktioner och andra instruktioner för användning av Tjänsten som publiceras av Serviceproducenten.

Myndigheten ansvarar för kostnaderna, driften och informationssäkerheten för utrustningen, programvaran samt kommunikations- och dataförbindelserna med vilka de personer som den befullmäktigat använder tjänsten med.

Myndigheten ser till att Tjänsten inte används för att producera, skicka, lagra eller på annat sätt bearbeta material som bryter mot upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, god sed, lag eller myndighetsföreskrifter. Serviceproducenten övervakar materialet som levereras via Tjänsten när det gäller allmän användningsrapportering och potentiell skadlig programvara i meddelanden. Detta undanröjer dock inte den anslutna myndighetens ansvar för att en uppdaterad kontroll av virus och skadliga program i sin databehandlingsmiljö vid behandling av dokument som tas emot via Tjänsten.

Alla meddelanden och filer som skickas till och från Tjänsten kontrolleras för virus och skadlig programvara, och serviceproducenten ansvarar för kontrollen endast genom att iaktta lämplig försiktighet förhållande till omständigheterna. Serviceproducenten övervakar inte innehållet i den anslutna myndighetens material annat än genom kontroll av virus och skadlig programvara.

Brott mot dessa användarvillkor av den anslutna myndigheten kan medföra skyldighet att ersätta den skada som uppstår och leda till straffrättsliga påföljder enligt 26 § i dataskyddslagen (1050/2018), 34 kap. 9 a § i strafflagen ( 540/2007) och 11 § 37 kap. i strafflagen (514/2003).

Villkoren för tjänsterna gäller tills vidare.

16.4 Gemensamt ansvar

Gemensamma skyldigheter och ansvar beskrivs också i bilagan ”Samarbete och ansvar” (bilaga 4).

16.5 Skadeståndsansvar

Parternas ansvar relaterade till Tjänsten fastställs enligt principerna för offentliga samfunds skadeståndsansvar med beaktande av dessa villkor för Tjänsten och bestämmelser i speciallagstiftning. Grunderna för offentliga samfunds ansvar vid utövande av offentlig makt bestäms enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen (412/1974).

I övrigt fastställs statens ansvar enligt dessa villkor för Tjänsten och allmänna skadeståndsrättsliga principer, såvida det inte särskilt föreskrivs om ansvar i speciallagstiftning, såsom i artikel 82 i dataskyddsförordningen (2016/679), som bland annat föreskriver om den personuppgiftsansvariges skadeståndsansvar.

17 Kostnader och avgifter för tjänsten

17.1 Anslutning till tjänsten

En myndighet som ansluter sig ansvarar för sin del för alla kostnader för att ansluta sig till tjänsten, såsom

 • Planering och ändring av rutiner
 • Planering och implementering av teknisk anslutning (t.ex. systemintegration)
 • Införande av tjänsten i den egna organisationen

Tjänstens ägare ansvarar för kostnaderna för förändringsstöd vid anslutning till tjänsten. Dessa är

 • Stödmaterial för ändring av rutiner (https://luvatjavalvonta.fi) och administration av dem
 • Tekniskt anslutningsstöd (t.ex. systemintegrationsgränssnitt)

17.2 Användning av tjänsten

En myndighet som ansluter sig ansvarar för sina kostnader för att använda tjänsten, såsom kostnader för personal, utrustning eller infrastruktur. Användning av tjänsten är avgiftsfri för en ansluten myndighet åtminstone fram till 31.12.2023. Därefter kan tjänstens ägare påföra en avgift för användningen av tjänsten genom att uppdatera villkoren för avgifter till villkoren för Tjänsten med beaktande av punkt 5. Om användningen av tjänsten blir avgiftsbelagd för anslutna myndigheter, får avgifterna inte överstiga kostnaderna för att tillhandahålla tjänsten från och med den tidpunkt då användningen av tjänsten blir avgiftsbelagd.

17.3 Ändringar relaterade till tjänsten

Parameterändringar som gäller tillstånds- eller tillsynsärenden i tjänsten är avgiftsfria för anslutna myndigheter. Till dem hör bland annat

 • Inaktivering av ärenden i produktion i Tjänsten
 • Adressändringar för aviseringar
 • Övriga ändringar av parametrar för den anslutna myndighetens ärenden i Tjänsten

Dessutom är ändringar av funktionellt innehåll i tillstånds- eller tillsynstjänster, som betraktas som småskaligt utvecklingsarbete (< 10 persondagar), avgiftsfria för anslutna myndigheter. Arbetsmängden uppskattas av serviceproducenten. Om arbetsmängden för ändringen är större än 10 persondagar är det en projektändring, och den anslutna myndigheten och Tjänstens ägare avtalar om den och dess kostnader separat genom ”Avtal om samutveckling”.

De principer som tillämpas för att finansiera tjänsten beskrivs dessutom i avsnitt 2.6 i Hanteringsmodellen.

18 Uppsägning

18.1 Frånkoppling av ärenden från tjänsten

En ansluten myndighet kan när som helst frånkoppla ärenden från tjänsten Tillstånd och tillsyn. Frånkoppling av ärenden beställs med en serviceförfrågan och leveranstiden för frånkopplingen beskrivs i avsnitt 5.3 Servicenivåmål i servicebeskrivningen (bilaga 2). Av serviceförfrågan ska tydligt framgå

 • Beställare och kontaktuppgifter (personen ska vara befullmäktigad av den beställande organisationen)
 • Ärenden som frånkopplas
 • Önskad tidpunkt för frånkopplingen

Om ett ärende som frånkopplas påverkar andra myndigheters verksamhet ska den myndighet som frånkopplar ärendet dessutom informera de berörda myndigheterna om ändringen.

18.2 Uppsägning av tjänsten

En ansluten myndighet kan säga upp Tjänsten när som helst. Tjänsten sägs upp genom en serviceförfrågan och uppsägningstiden beskrivs i avsnitt 5.3 Servicenivåmål i servicebeskrivningen (bilaga 2). Av serviceförfrågan ska tydligt framgå

 • Kontaktuppgifter för den som säger upp tjänsten (personen ska vara befullmäktigad av myndighetsorganisationen i fråga)
 • Att tjänsten sägs upp genom en serviceförfrågan

19 Giltighetstid för villkoren för Tjänsten

Villkoren för Tjänsten är gäller när den anslutna myndigheten har godkänt dem. Villkoren för Tjänsten upphör att gälla när den anslutna myndigheten har sagt upp tjänsten och myndighetens alla tillstånds- och tillsynsärenden har frånkopplats från Tjänsten.

20 Övriga villkor

På denna tjänst tillämpas finsk lag. Meningsskiljaktigheter som gäller denna tjänst ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheterna inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna avgörs de i Helsingfors tingsrätt.

21 Bilagor