Hoppa till innehåll

Indikatorer för idrifttagning


Det är motiverat att fastställa indikatorer för införande och ändring av serviceprocessen. Indikatorer hjälper både att konkretisera mål, följa upp uppsatta mål och styra arbetet i rätt riktning. Det rekommenderas att mätbara mål kopplas till andra mål för myndigheten. Mätbara mål kan till exempel vara att förbättra kundnöjdheten eller effektivisera samarbetet mellan myndigheter. När det gäller de mål som valts som indikatorer är det motiverat att definiera hur och när de ska följas upp.

Indikatorer kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Det är väsentligt att även kunna mäta utgångsläget, så att uppnåendet av målet kan verifieras. Kvalitativa variabler kan mätas till exempel genom intervjuer, enkäter eller observationer, och kvantitativa variabler till exempel genom att jämföra processers längd.

När bör ändringsindikatorer fastställas?

Indikatorer för idrifttagningsmålen bör fastställas när beslut om att gå med i tjänsten Tillstånd och tillsyn har fattats. Indikatorerna bör följas upp regelbundet vid idrifttagningsstyrgruppens möten och efter det faktiska införandet. 

Vem fastställer ändringsindikatorerna?

Ändringsindikatorerna fastställs vanligtvis av de personer som styr idrifttagningen vid myndigheten med stöd av projektchefen.