Hoppa till innehåll

Servicehelheten för produktionsanläggningar


I tabellen nedan finns de tjänster som servicehelheten för produktionsanläggningar erbjuder regionala myndigheter.  Instruktioner för anslutning till och införande av tjänsten finns i avsnittet om införande av tjänsten.

Tjänster för kommunala myndigheter

Myndighet Tillstånds- och tillsynstjänster För myndigheter För kunder

Kommunernas
miljöhälsa
/ tillsyn

Miljötillstånd (kommunalt miljöskydd)

Myndigheterna kan införa tjänsterna. Anslutningsalternativ: Elektronisk kommunikations-gränssnitt mellan tjänster eller Förenklad e-tjänst

Kunder kan uträtta ärenden via tjänsten Tillstånd och tillsyn efter att myndigheten har infört tjänsten Tillstånd och tillsyns. Före myndighetens införande ser kunden ärendet som en påminnelse (uppgiftsspecifikt ärende).

Registrering enligt MSL (Registrering av verksamhet, små och medelstora energiproduktionsan-läggningar)

Registrering eller godkännande (kommun, lagen om animaliska biprodukter)
Anmälningsförfarande enligt MSL (kommun) Anmälningsförfarandet enligt MSL är inte ett ärende i tjänsten Tillstånd och tillsyn och kan därför inte införas av myndigheterna.

Kunden påminns om ärendet i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende)

Kommunal byggnadstillsyn Byggnads-, åtgärds- och rivningstillstånd/-anmälan (inkluderar avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut)

Myndigheterna kan införa tjänsterna. Anslutningsalternativ: Elektronisk kommunikations-gränssnitt mellan tjänster eller Förenklad e-tjänst.

Kunder kan uträtta ärenden via tjänsten Tillstånd och tillsyn efter att myndigheten har infört tjänsten Tillstånd och tillsyn. Före myndighetens införande ser kunden ärendet som en påminnelse (uppgiftsspecifikt ärende).

Tjänster för räddningsväsendet (välfärdsområdena)

Myndighet Tillstånds- och tillsynstjänster För myndigheter För kunder
Räddnings-
väsendet
Anmälan om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (permanent och tillfällig verksamhet, Anmälan om hantering och upplagring) Myndigheterna kan införa tjänsterna. Anslutningsalternativ: Elektronisk kommunikations-gränssnitt mellan tjänster eller Förenklad e-tjänst.

Kunder kan uträtta ärenden via tjänsten Tillstånd och tillsyn efter att myndigheten har infört tjänsten Tillstånd och tillsyn. Före myndighetens införande ser kunden ärendet som en påminnelse (uppgiftsspecifikt ärende).

Tjänster för statens ämbetsverk och ministerier

Myndighet Tillstånds- och tillsynstjänster För myndigheter För kunder
Region-
förvaltningsverk
(RFV)
Miljötillstånd (RFV) Myndighetens e-tjänst har anslutits till tjänsten Tillstånd och tillsyn med hjälp av ett elektroniskt kommunikations-gränssnitt (integration) Efter insamlingen av gemensamma uppgifter till tjänsten Tillstånd och tillsyn sköts kundernas ärenden smidigt via myndighetens e-tjänst
Tillstånd enligt vattenlagen (Beviljande av besittningsrätt) Mellan myndighetens e-tjänst och tjänsten Tillstånd och tillsyn finns ingen egentlig anslutning. Tjänsten har länkats från tjänsten Tillstånd och tillsyn till myndighetens e-tjänst som en tillfällig lösning (villkorlig förenklad tjänst), väntar på en egentlig anslutning av tjänsterna. Kunden länkas till myndighetens e-tjänst utan förhandsifyllda gemensamma uppgifter. E-tjänstens statusuppgifter uppdateras inte i tjänsten Tillstånd och tillsyns gemensamma vy utan åtgärder av en handläggare.

Undantag från skyddande av vissa typer av vattennatur

Anmälningsförfarande enligt MSL Tjänsten förutsätter definition tillsammans med myndigheten. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
NTM-CENTRALEN Undantag från bestämmelserna om fridlysning och artskydd Myndigheten kommer att införa den förenklade e-tjänsten. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånds och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Anmälan om åtgärd som påverkar Natura-område

Undantag från skyddet av naturtyper

Undantag från bestämmelser om fridlysning av privata skyddsområden

Energi-
myndigheten
Projekttillstånd för anläggning av elledning (Energimyndigheten) När det gäller denna tjänst använder myndigheten tjänsten Tillstånd och tillsyns förenklad e-tjänst. Kunden hänvisas till att fylla i ansökan i tjänsten Tillstånd och tillsyn, därifrån myndigheten överför uppgifterna manuellt till sitt handläggningssystem.
Anmälan om ibruktagande och nedläggning av kraftverk
Anmälan om vindkraftverk inom ett kompensationsområde
Tillstånd för utsläpp av växthusgaser och uppföljningsplaner för utsläpp Förfarandet har inte införts i tjänsten Tillstånd och tillsyn Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Museiverket Tillstånd att rubba en fast fornlämning Myndigheten har ännu inte infört förfarandet i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Livsmedelsverket Registrering eller godkännande (Livsmedelsverket, lagen om animaliska biprodukter) Mellan myndighetens e-tjänst och tjänsten Tillstånd och tillsyn finns ingen egentlig anslutning. Tjänsten har länkats från tjänsten Tillstånd och tillsyn till myndighetens e-tjänst som en tillfällig lösning (villkorlig förenklad tjänst), väntar på en egentlig anslutning av tjänsterna. Kunden länkas till myndighetens e-tjänst utan förhandsifyllda gemensamma uppgifter. E-tjänstens statusuppgifter uppdateras inte i tjänsten Tillstånd och tillsyns gemensamma vy utan åtgärder av en handläggare.
Godkännande av anläggning
Arbets- och näringsministeriet (ANM) Projekttillstånd för byggande av högspänningsledning (ANM) Förfarandet har inte införts i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Traficom Tillstånd för flyghinder När det gäller denna tjänst använder myndigheten tjänsten Tillstånd och tillsyns förenklade e-tjänst. Kunden hänvisas till att fylla i ansökan i tjänsten Tillstånd och tillsyn, därifrån myndigheten överför uppgifterna manuellt till sitt handläggningssystem.
Säkerhets- och kemikalieverket
Tukes
Kemikalie-säkerhetstillstånd Viranomaisen asiointipalvelu on liitetty Luvat ja valvonta -palvelun asiointiin hyödyntäen sähköistä tiedonvälitysrajapintaa (integraatio) Asiakkaan asiointi Luvat ja valvonta -palvelun yhteisten tietojen keräämisen jälkeen jatkuu sujuvasti viranomaisen asiointipalvelussa
Bygglov (biogas- och biometanledningar) Mellan myndighetens e-tjänst och tjänsten Tillstånd och tillsyn finns ingen egentlig anslutning. Tjänsten har länkats från tjänsten Tillstånd och tillsyn till myndighetens e-tjänst som en tillfällig lösning (villkorlig förenklad tjänst), väntar på en egentlig anslutning av tjänsterna. Kunden länkas till myndighetens e-tjänst utan förhandsifyllda gemensamma uppgifter. E-tjänstens statusuppgifter uppdateras inte i tjänsten Tillstånd och tillsyns gemensamma vy utan åtgärder av en handläggare.
Byggnadstillstånd för upplagring av naturgas (tillämpas även på biogas)
Anmälan om upplagring av naturgas (tillämpas även på biogas)
Statsrådet Samtycke till byggande i den ekonomiska zonen Förfarandet har inte införts i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).