Hoppa till innehåll

Riskhantering


Målet för riskhanteringen är att identifiera och hantera risker i samband med införandet av myndighetens tjänst Tillstånd och tillsyn och den nya operativa modellen (förändring). Utöver för identifiering av risker används riskanalys för att bedöma riskernas betydelse för myndighetens verksamhet: vad är sannolikheten och konsekvenserna av riskerna. Riskhantering innefattar även uppföljning av utvecklingen och planering av åtgärder för att minska eller förebygga risker, och när det gäller de mest betydande riskerna, planer för hur man ska agera vid en skada, hur man ska återhämta sig från skadan och hur man ska lära sig av egna och andras erfarenheter. En del risker kan accepteras i den rådande situationen efter analysen, men riskhanteringen ska fortlöpande följa upp de analyserade riskerna under hela införandet. Även nya risker kan identifieras under införandet. Riskhanteringen ska vara aktiv under hela införandet.

Riskanalys kan användas som ett riskhanteringsverktyg (verktyget längst ner på sidan) eller alternativt kan myndigheten använda sin egen standardiserade riskanalysmall och sina riskhanteringsmetoder. Det viktigaste är att risker identifieras och bedöms samt att det finns begränsningsmetoder för att hantera riskerna.

Riskanalysen innehåller risker som identifierats i projektet Tillstånd och tillsyn samt metoder för hur man kan reagera på dem. Syftet är att myndigheten kompletterar riskanalysen med egna risker och hanterar dem. 

När bör en riskanalys upprättas?

Myndigheten bör upprätta en riskanalys redan i utredningsskedet eller senast när införandet planeras. Det är väsentligt att riskanalysen identifierar eventuella risker relaterade till införandet och förbereder sig på dem innan de materialiseras. Riskhanteringen ska vara aktiv under hela införandet.

Vem upprättar riskanalysen?

Riskanalysen upprättas av den part i myndighetens organisation som deltar i beslutsfattandet och har tillgång till relevant bakgrundsinformation. Det kan till exempel vara en projektchef eller en representant för ledningen. Utöver upprättaren är det motiverat att i identifieringen och uppföljningen av risker involvera så många aktörer som möjligt som deltar i införandet. Det rekommenderas att regelbundet se över den aktuella riskanalysen, till exempel i myndighetens projektstyrgrupp.