Hoppa till innehåll

Fördelar


Tjänsten Tillstånd och tillsyn tillhandahåller gemensamma funktioner som är till nytta för kunder och myndigheter.

För kunder

Fördelarna med tjänsten Tillstånd och tillsyn och myndighetstjänsternas ekosystem för kunderna: 

 • Centraliserad utredning av kundens tillståndsbehov för projekt med flera tillstånd i tjänsten Tillstånd och tillsyn: genom att svara på frågor om sin verksamhet får kunden en förteckning över de tillstånds- och tillsynsärenden som behövs
 • Säker identifiering av kunder och granskning av fullmakter med en nationellt godkänd metod (Suomi.fi-identifikation och -fullmakter). När kunden har identifierats och fullmakterna kontrollerats kan uppgifterna i de offentliga registren användas till kundens ansökningar.
 • Effektiv datainsamling: Kunden fyller i de gemensamma uppgifterna för tillståndsansökningarna för sitt projekt endast en gång i tjänsten Tillstånd och tillsyn, där kundens uppgifter kompletteras med uppgifter från offentliga register. Efter det överförs uppgifterna för att användas i myndigheternas olika tillståndsansökningar.
 • Övergripande vy centraliserad till kundens projekttillstånd och myndigheter: gemensam vy för uppföljning av ärendena som helhet – ärendenas status och ärenden som kräver åtgärder visas i en vy.
 • Om myndighetens ärendehantering har en elektronisk ärendehanteringstjänst:
  • De uppgifter som kunden ger i tjänsten Tillstånd och tillsyn förmedlas elektroniskt till myndighetens ärendehanteringstjänst för ansökan och
  • Kunden styrs efter identifiering i tjänsten Tillstånd och tillsyn och kontroll av användarrättigheterna vidare till en förhandsifylld ansökan i myndighetens ärendehanteringstjänst, där kunden kompletterar och skickar in ansökan
 • Meddelanden (e-post) till kunden om myndigheternas åtgärder vid uträttande av ärenden (bland annat utredning och begäran om information). Meddelandena kan komma från myndighetens ärendehanteringstjänst eller tjänsten Tillstånd och tillsyn beroende på den ärendespecifika myndighetsprocessen
 • En gemensam kanal för kommunikation mellan kunden och myndigheten: Meddelandetjänsten för tjänsten Tillstånd och tillsyn är inriktad på ett enda ärende eller allmänt på kundens ärenden som helhet (projekt) – meddelandena syns för kunden och de myndigheter som deltar i ärendet som helhet
 • Uppföljning av tidsfrister på projektnivå: För lagstadgade ärenden eller ärenden som annars omfattas av tidsfrister automatisk beräkning av tidsfrister, där kunden ser den återstående handläggningstiden.
 • Bjuda in samarbetspartner till ett projekt med flera tillstånd. Gör det möjligt för en huvudansvarig verksamhetsutövare (kund) att bjuda in självständiga aktörer (bland annat partnerföretag) till kundens projekt

För myndigheter

Fördelarna med ekosystemet för Tillstånd och tillsyn för myndigheterna:

 • Lösning för kundens projekt med flera tillstånd: gör det möjligt att erbjuda kunden ett enda kostnadseffektivt serviceställe tillsammans med andra myndigheter
 • Minskar onödiga kontakter och hantering av ärenden med myndigheter, så att myndighetens arbetsinsatser kan användas mer produktivt.
  • Tjänsten Utredning av tillståndsbehov: vägleder kunden i att utreda tillståndsbehovet och välja de tillstånd som behövs för verksamheten. När tillståndskraven ändras eller nya tillstånd införs i tjänsten Tillstånd och tillsyn är Utredning av tillståndsbehov ett verktyg för myndigheterna som gör det möjligt att göra nödvändiga tillägg och ändringar i utredningen av tillståndsbehovet
 • Gemensam vy för alla kundens ärenden som helhet för alla myndigheter som är delaktiga
  • Från den gemensamma vyn har man smidig åtkomst till kundens gemensamma uppgifter och status för ärenden
  • Vy över myndigheter i projektet
 • Från tjänsten förmedlas kunden och uppgifterna på ett tillförlitligt sätt via ett programvarugränssnitt (integration för elektronisk kommunikation) till myndighetssystemen, varvid ärendet behandlas direkt i myndighetens egen tjänst
  • Om det inte finns någon elektronisk servicekanal för uträttandet av ärenden och det inte finns tillräckliga skäl till att skaffa en elektronisk ärendehanteringslösning, kan myndigheten använda det gemensamma användargränssnittet Förenklad e-tjänst i tjänsten Tillstånd och tillsyn
 • Meddelanden (e-post) gör det möjligt för myndigheterna att automatiskt följa upp statusen för ärenden. De kan bland annat innefatta ett nytt kundprojekt, inskickade ansökningar och kompletteringar till ansökningarna.
 • Kommunikationstjänsten erbjuder en praktisk kommunikationsfunktion från en myndighet till en kund och andra myndigheter i anslutning till ett projekt när det gäller enskilda ärenden eller kundens projekt i allmänhet. För att öka genomsynligheten i verksamheten syns dessa meddelanden för alla: kunden och de myndigheter som deltar i projektet.
 • Automatisk beräkning och uppföljning av tidsfrister: i ärenden då man behöver beräkna tidsfristerna för handläggningen räknar tjänsten automatiskt ut och följer upp hur ärendena framskrider och skickar vid behov meddelanden till myndigheterna. Den funktionen har man nytta av bland annat när myndighetens handläggningstider fastställs enligt lag.
 • En person som alltid identifierats och befullmäktigats som kund via tjänsten: säker identifiering av kunder och granskning av fullmakter med en nationellt godkänd metod (tjänsterna Suomi.fi-identifikation och -fullmakter).
 • Kommer senare:
  • Funktionen Utlåtande och hörande: Gör att olika myndigheter kan ge och ta emot utlåtanden samt innehåller ett verktyg för hörande.
  • Övervakningsfunktioner: gör det möjligt att rikta in övervakningen utifrån ett delat kunskapsunderlag och riskprofilering samt ger en helhetsbild av tillsynsobjektet. 

OBS!

Presentation av tjänsten Tillstånd och tillsyns egenskaper finns på supportwebbplatsen på sidan Egenskaper