Hoppa till innehåll

Ordnande av evenemang


Servicehelheten för ordnande av evenemang innehåller myndigheternas tillståndstjänster för ordnare av evenemang (kunder) med vars hjälp evenemang kan ordnas så smidigt och säkert som möjligt enligt myndighetsskyldigheterna.
Myndigheterna inför servicehelheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn i enlighet med organisationernas eget beslutsfattande och anvisningar. Servicehelheten är tillgänglig för kunderna efter att myndigheten har infört den.
Utöver myndighetstjänster innehåller servicehelheten påminnelser om anmälningar till privata aktörer och andra åtgärder. Du hittar myndighetstjänsterna relaterade till ordnande av evenemang i de myndighetsspecifika tabellerna nedan.

Tjänster för kommunala myndigheter

Myndighet Ärendets namn För myndigheter För kunder

Kommunernas
miljöhälsa / tillsyn

Förhandsanmälan om evenemang Stöd för myndighetsärenden finns i tjänsten Tillstånd och tillsyn och kan införas av myndigheterna. Anslutningsalternativen är Elektronisk kommunikationsgränssnitt och Förenklade e-tjänster. Kunder kan uträtta ärenden via tjänsten Tillstånd- och tillsyn efter att myndigheten har infört tjänsten Tillstånd och tillsyn. Före myndighetens införande ser kunden ärendet som en påminnelse (uppgiftsspecifikt ärende).
Ansökan om tillstånd för områdesanvändning
Avfallshanteringsplan
Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar
Användning av gatuområden och trafikarrangemang
Underrättelse om tillfällig försäljning av livsmedel
Reklamtillstånd
Anmälan om tillfälligt campingområde Tjänsterna stöds ännu inte i tjänsten Tillstånd och tillsyn och kan således inte införas av myndigheterna. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Tillstånd för inspelning på gata
Hushållsvatten
Tillstånd för terrängtrafik
Detaljhandel med tobaksprodukter

Kunnan rakennus-valvonta

Byggnads-, åtgärds- och rivningstillstånd/-anmälan

Tjänster för räddningsväsendet (välfärdsområdena)

Myndighet Ärendets namn För myndigheter För kunder

Räddnings-
väsendet

Anmälan om småskalig industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (publika evenemang) Stöd för myndighetsärenden finns i tjänsten Tillstånd- och tillsyn och kan införas av myndigheterna. Anslutningsalternativen är Elektronisk kommunikations-
gränssnitt och Förenklade e-tjänster.
Kunder kan uträtta ärenden via tjänsten Tillstånd och tillsyn efter att myndigheten har infört tjänsten Tillstånd och tillsyn. Före myndighetens införande ser kunden ärendet som en påminnelse (uppgiftsspecifikt ärende).
Räddningsplan
Plan för första hjälpen
Anmälan om användning av specialeffekter Tjänsterna stöds ännu inte i tjänsten Tillstånd och tillsyn och kan således inte införas av myndigheterna. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Eldföreställning

Polistjänster

Myndighet Ärenden För myndigheter För kunder
Polisen Säkerhetsplan Stöd för myndighetsärenden finns i tjänsten Tillstånd och tillsyn och kan införas av myndigheterna. Tjänsterna införs enligt polisstyrelsens anvisningar och planer. Kunder kan uträtta ärenden via tjänsten Tillstånd och tillsyn efter att myndigheten har infört tjänsten Tillstånd och tillsyn. Före myndighetens införande ser kunden ärendet som en påminnelse (uppgiftsspecifikt ärende).
Anmälan om offentliga tillställningar
Lotteritillstånd Tjänsterna stöds ännu inte i tjänsten Tillstånd och tillsyn och kan således inte införas av myndigheterna. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Anmälan om allmän sammankomst
Fyrverkeriföreställning
Utplacering av trafikreglerare
Trafikregleringsplan

Statliga ämbetsverks tjänster

Myndighet Ärenden För myndigheter För kunder
Region-förvaltningsverket (RFV) Serveringstillstånd Myndigheten har ännu inte infört förfarandet i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Anmälan om servering av alkoholdrycker på serveringsområde
Anmälan/ansökan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker
Serveringstillstånd för viss tid
Ambulerande djurutställningar och cirkusar
Närings,- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) Reklamanmälan Myndigheten har ännu inte infört förfarandet i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar
Tillfällig avstängning av väg
Tillfälliga vägmärkesarrangemang
Specialtransporttillstånd
Tillstånd för tävlingar/övningar på vattenområden
Strålsäkerhets-centralen (STUK) Lasertillstånd Myndigheten har infört förenklade e-tjänster Tjänster tillhandahålls för kunder i tjänsten Tillstånd och tillsyn
Laseranmälan
Traficom Ansökan om tillfällig luftrumsreservering Tempo-D Myndigheten har ännu inte infört förfarandet i tjänsten Tillstånd- och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Ansökan om tillfällig luftrumsreservering Tempo-R
Flygföreställning
Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) Säkerhetsdokument Myndigheten har ännu inte infört förfarandet i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd- och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Huvudstaben Tillstånd för flygfotografering i närheten av militärområden Myndigheten har ännu inte infört förfarandet i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av myndighetsskyldigheten i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).

Privata aktörer

När det gäller ordnande av evenemang bör också privata aktörer beaktas. Evenemang kan behöva tillstånd av en privat aktör eller alternativt måste vissa privata aktörer få information om evenemanget och dess karaktär, vilket innebär att det är motiverat att göra en anmälan till exempelvis den kollektivtrafikoperatör som verkar på orten, och i vissa situationer är det till och med nödvändigt. Även om det inte går att söka tillstånd eller göra en anmälan till privata aktörer via tjänsten Tillstånd och tillsyn påminner tjänsten arrangören om dessa skyldigheter. Påminnelser (uppgiftsspecifika ärenden) som gäller privata aktörer och som tjänsten stöder finns i tabellen nedan.

Privat aktör Uppgiftsspecifikt ärende Observationer

Fintraffic
Flygtrafiktjänst Ab

Flygning med fjärrstyrda luftfartyg i närheten av flygplatser Visas för kunden som en påminnelse om fullgörande av den privata aktörens skyldighet i tjänsten Tillstånd och tillsyn (uppgiftsspecifikt ärende).
Laserföreställningar, inverkan på luftfart
Aktörer relaterade till upphovsrätt (bl.a. Teosto) Musiklicens
Transportoperatörer (bl.a. VR, lokaltrafikbolag) Anmälan till transportoperatörer
Privata markägare Användningstillstånd för privat ägt område
Användningstillstånd för enskild väg

Obs!

Tjänsten Tillstånd och tillsyns lösningar är endast tillgängliga för kunder när den behöriga regionala myndigheten har infört tjänsterna i sin serviceprocess.

Instruktioner för anslutning till och införande av tjänsten finns i avsnittet om införande av tjänsten.