Hoppa till innehåll

Säkerställande av kompetensen


Användningen av tjänsten Tillstånd och tillsyn förutsätter att personalen anammar nya rutiner. Det rekommenderas att myndigheten introducerar och utbildar personalen i enlighet med den nya tjänsten och de ändrade operativa modellerna. Det är motiverat att utarbeta en utbildningsplan för utbildningarna och introduktionen. Utbildning behövs för att myndighetens personal ska kunna anamma de nya operativa modellerna och utföra dagliga uppgifter i en ny situation. Det gäller att beakta de olika rollerna i planen: till exempel rekommenderas att utbilda servicesupport/administratör(er) först så att de kan ge support under införandet. 

Myndigheten kan ordna utbildningen på det sätt som den anser vara lämpligt, till exempel i mindre grupper eller som inspelad distansutbildning. Det är bra att ha riktlinjer för användningen av serviceskiktet (tjänsten Tillstånd och tillsyn) utarbetade av myndigheten för att stödja utbildningen. 

När bör en utbildningsplan tas fram?

Myndigheten utarbetar en utbildningsplan när omfattningen av de tekniska och funktionella förändringarna och deras konsekvenser för organisationen är klarlagda. Det rekommenderas att komma överens om utbildningsschemat och ansvarsfördelningen så tidigt som möjligt. 

Vem bör utarbeta utbildningsplanen?

Om myndigheten har utsett en administratör (eller flera) för tjänsten Tillstånd och tillsyn rekommenderas att man involverar dem i utarbetandet av utbildningsplanen och i själva utbildningen. Utöver administratören är lämpliga utbildare cheferna för de personer som använder tjänsten.